Detox Sokowy

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.tastyproject.pl, obowiązujący od dnia 20.08.2018r.

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.tastyproject.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez firmę działającą pod nazwą OBENTO Joanna Siebert z siedzibą w Poznaniu, 61-493 przy ulicy Hetmańskiej 104, lok.16, NIP 7773155903, REGON367437103, telefon: +48 724 338 880, poczta elektroniczna: kontakt@tastyproject.pl.
Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Definicje

1. Sklep internetowy/Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.tastyproject.pl.
2. Usługodawca – OBENTO Joanna Siebert z siedzibą w Poznaniu, 61-493 przy ulicy Hetmańskiej 104, lok.16, NIP 7773155903, REGON 367437103
3. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków cateringowych wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Sklepu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.
4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego, kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.
8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Towar– wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
17. Regulamin – niniejszy dokument.

Postanowienia ogólne

18. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
19. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
• adres poczty elektronicznej: kontakt@tastyproject.pl
• pod numerem telefonu: 724 338 880
20. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.tastyproject.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
21. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
22. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
• komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
• dostęp do poczty elektronicznej,
• przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
• włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
23. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
24. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
• niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
• korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
• korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

25. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
26. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje automatycznie poprzez wysłanie przez Klienta Formularza Zamówienia. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
27. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
28. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, którego realizacja odbędzie się w Dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu.
29. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
30. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
31. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem jednodniowego terminu wypowiedzenia.

Zakup Produktu lub Towaru

32. Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
33. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
34. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
35. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
• telefonicznie pod numerem +48 724 338 880 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od godz. 10:00 do 14:00 oraz w niedzielę od 10:00 do 14:00,
• drogą elektroniczną na adres kontakt@tastyproject.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
• za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
36. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj zestawu, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
37. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
38. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wypisać maksymalnie 2 akceptowalne wykluczenia, przez które wybrana dieta nie będzie miała wpływu na dolegliwości zdrowotne, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
39. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
• podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu Okres abonamentowy,
• wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu
• podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
40. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia. Jednocześnie Klient: jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Towar lub Usługę, akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
41. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
42. Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Produktem lub Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Towary.
43. Klient ma prawo Zamówienia maksymalnie jednego Produktu jako zestaw próbny. Kolejne Zamówienia będą traktowane jako złożenie Zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym, w tym wypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia Produktu w regularnej cenie.
44. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Może go zrealizować w Serwisie. Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Niezrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.
45. Kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.

Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

46. Zamówienia złożone w Dni robocze do godziny 10:00 zostaną zrealizowane kolejnego Dnia roboczego, następującego po dacie złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 10:00 oraz w pozostałe dni zostaną zrealizowane od drugiego Dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia. Złożone Zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do godziny 10:00, w soboty do godziny 15:00 (przelew wykonany za pośrednictwem agenta rozliczeniowego współpracującego z Usługodawcą lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@tastyproject.pl potwierdzenia płatności).
47. Godzina 10:00 w ww. punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust.. 2a poniżej.
– 2a) w przypadku Klientów dokonujących Zamówienia Produktu z miejscem dostawy znajdującym się wyłącznie na terytorium Poznania, Klient w miarę dostępności wybranego Produktu, może dokonywać Zamówienia również pomiędzy godziną 10:00 a 14:00. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, złożone w dni robocze będą realizowane tego samego dnia wieczorem lub w następnym dniu. O możliwości złożenia Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również o dostępności wybranego Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
– 2b) Zamówienia, o których mowa w ust. 2a mogą być składane wyłącznie telefonicznie, pod numerem: +48 724 338 880.
– 2c) Zamówienia, o których mowa w ust. 2a są realizowane wyłącznie w przypadku dokonania do godziny 14.00 tego samego dnia roboczego płatności za Zamówienie (przelew wykonany za pośrednictwem agenta rozliczeniowego współpracującego z Usługodawcą lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@tastyproject.pl potwierdzenia płatności).
48. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 12.00, w przypadku, gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 12.00, Usługodawca może dostarczyć Produkt na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 12.00). Usługodawca informuje, że możliwość zmiany adresu dostawy istnieje także w niedziele, z zastrzeżeniem zachowania czasu zmiany określonego w poprzednim zdani
49. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
50. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
51. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 17:00 do 22:00 oraz 3:00 – 9:00. Klient ma możliwość podania preferowanego przedziału czasowego, w którym, w miarę możliwości, wykonana będzie dostawa Produktu.
52. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
53. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
54. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu.
55. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
56. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
57. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy. Zwrot środków pomniejszony zostanie o wykorzystane dni liczone według stawki dziennej początkowej . Klient ma prawo zawiesić dostawy na okres maksymalnie 30 dni lub przenieść Okres Abonamentowy na inną osobę.
58. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o niższej wartości, Klientowi nie przysługuje zwrot środków.
59. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

60. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
61. Dostawa odbywa się za pośrednictwem własnych kurierów lub firmy zewnętrznej.
62. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, po wpisaniu w Formularzu Zamówienia miejscowości, informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia.
63. Klient może się również dowiedzieć o kosztach dostawy do danej miejscowości pod numerem telefonu 724 338 880 lub e-mailem kontakt@tastyproject.pl

Metody płatności

64. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
65. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
• przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
• zapłata gotówką lub kartą u Kuriera
• wykorzystanie płatności elektronicznej
66. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności do godziny 10:00 w dzień poprzedzający termin Dostawy spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

67. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
68. Odstąpienie od umowy może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

69. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

Rękojmia za wady

70. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
71. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
72. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. Poznań 61-493, ul. Hetmańska 104, lok.16 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@tastyproject.pl
73. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 72
74. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
75. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
76. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@tastyproject.pl lub drogą pisemną na adres Poznań 61-493, ul. Hetmańska 104, lok.16
77. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
78. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
79. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
80. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
81. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
82. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

84. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
85. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
86. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
87. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
88. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
89. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.
90. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 roku.